محاسبه ظرفیت سرمایشی BTU | سامسونگ سنتر

ظرفیت سرمایشی BTU

منظور از وسایل گرمازا، رایانه، یخچال، تلویزیون و وسایل مشابه می باشد.